This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkel:

IFRS arvestus- ja avalikustamispõhimõtete muutused 2016 ja hilisematel perioodidel

30 jaanuar 2017

Sven Siling, Partner, Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant |
Margit Viks, Audit & Assurance Services Director, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant |

Alljärgnevalt on esitatud lihtsustatud ülevaade uutest või muudetud IFRS standarditest ja tõlgendustest koos valikuliste lühikirjeldustega.

Uued või muudetud standardid ja tõlgendused, mis rakendusid esmakordselt 01.01.2016 või hiljem algavatele aruandeperioodidele

 • IFRS 10 “Konsolideeritud finantsaruanded” („Consolidated Financial Statements“), IFRS 12 „Muudes (majandus)üksustes olevate osaluste avalikustamine” („Disclosure of Interests in Other Entities“) ja IAS 28 “Investeeringud sidusettevõtetesse ja ühisettevõtetesse” („Investments in Associates and Joint Ventures“) muudatused käsitlevad investeerimisettevõtete konsolideeritud aruannete mittekoostamise erandeid.
 • IAS 27 “Konsolideerimata finantsaruanded” („Separate Financial Statements“) muudatused võimaldavad konsolideerimata aruannetes kajastada investeeringuid tütar-, ühis- ja sidusettevõtetesse lisaks soetusmaksumuse ja õiglase väärtuse meetodile ka kapitaliosaluse meetodil.
 • IAS 1 “Finantsaruannete esitamine” („Presentation of Financial Statements“) muudatused selgitavad finantsaruannete esitusviisiga seotud otsuste tegemist.
 • „Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite 2012.―2014. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused“ („Annual Improvements to IFRS Standards 2012-2014 Cycle“) puudutavad järgmiseid valdkondi: IFRS 5 „Müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad“ („Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations“), IFRS 7 „Finantsinstrumendid: avalikustatav teave“ („Financial Instruments: Disclosures“), IAS 19 „Hüvitised töötajatele“ („Employee Benefits“) ja IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“ („Interim Financial Reporting“).
 • IAS 16 “Materiaalsed põhivarad” („Property, Plant and Equipment“) ja IAS 38 “Immateriaalsed varad” („Intangible Assets“) muudatused annavad täiendavaid juhiseid materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsiooni arvestamiseks.
 • IFRS 11 “Ühised ettevõtmised” (“Joint Arrangements“) muudatused käsitlevad osaluse kajastamist ühistes ettevõtmistes.
 • IAS 16 “Materiaalsed põhivarad” („Property, Plant and Equipment“) ja IAS 41 “Põllumajandus” („Agriculture“) muudatuste kohaselt kajastatakse näiteks viljapuud kui tootvad bioloogilised varad IAS 16 nõuete kohaselt, kuid puudel kasvavad viljad jäävad endiselt IAS 41 käsitlusalasse.

Uued või muudetud standardid ja tõlgendused, mis muutuvad kohustuslikuks alates 01.01.2018 või hiljem algavatel aruandeperioodidel

 • IFRS 9 “Finantsinstrumendid” („Financial Instruments“) kehtestab uue finantsvarade klassifitseerimise ja mõõtmise raamistiku, finantsvarade allahindluse reeglid, finantskohustuste kajastamise põhimõtted ja lihtsustab riskimaandamisarvestuse erireeglite kasutamist.
 • IFRS 15 “Kliendilepingutest tulenev tulu”* („Revenue from Contracts with Customers“) ja IFRS 15 muudatused asendavad kõik senised müügitulu kajastamise nõuded, kehtestades 5-astmelise mudeli kliendilepingutest teenitava tulu mõõtmiseks ja kajastamiseks. Täiendavalt on esitatud mudel mõnede mittefinantsvarade (sealhulgas nii materiaalsed kui ka immateriaalsed põhivarad) võõrandamisest saadud kasumite ja kahjumite kajastamiseks ning mõõtmiseks. Lisaks täpsustavad muudatused veel kliendilepingute sõlmimise ja täitmisega seotud kulude kajastamist.

 

International Accounting Standards Board (IASB) poolt välja antud uued või muudetud standardid ja tõlgendused, mis ei ole veel Euroopa Liidu poolt vastu võetud

 • IFRS 14 “Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kajastamine”* või kasutatakse ka “Regulatiivsed edasilükkunud saldod”* („Regulatory Deferral Accounts“) rakendus 1. jaanuar 2016 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Standard lubab jätkata regulatiivsete varade ja kohustuste kajastamist, mida varem oli kajastatud kohaliku hea tava järgi koostatud aruannetes.
 • IAS 12 „Tulumaks“ („Income Taxes“) muudatused rakendusid 1. jaanuar 2017 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Muudatused täpsustavad edasilükkunud tulumaksu arvestust õiglases väärtuses kajastatud võõrkapitali instrumendist tulenevate realiseerumata kahjumite korral.
 • IAS 7 „Rahavoogude aruanne“ („Statement of Cash Flows“) muudatused rakendusid 1. jaanuar 2017 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Muudatused nõuavad täiendava informatsiooni avalikustamist finantseerimistegevusest tulenevates kohustustes toimunud muutuste kohta.
 • „Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite 2014.―2016. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused“ („Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle“) rakendusid osaliselt 1. jaanuar 2017 ja rakenduvad muus osas 1. jaanuar 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele ning puudutavad järgmiseid valdkondi: IFRS 12 „Muudes (majandus)üksustes olevate osaluste avalikustamine(„Disclosure of Interests in Other Entities“) edasiarendused rakendusid 1. jaanuar 2017 või hiljem algavatele aruandeperioodidele ning IFRS 1 „Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt („First-time Adoption of International Financial Reporting Standards“) ja IAS 28 “Investeeringud sidusettevõtetesse ja ühisettevõtetesse” („Investments in Associates and Joint Ventures“) edasiarendused rakenduvad 1. jaanuar 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele.
 • IFRS 15 “Kliendilepingutest tulenev tulu”* („Revenue from Contracts with Customers“) selgitused rakenduvad 1. jaanuar 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Selgitused annavad täiendavad juhised, millal kaup või teenus on käsitletav lepingust eraldiseisvana, kuidas kohaldada vastutavaks osapooleks (mitte agent) või vahendajaks (agent) olemise põhimõtete rakendamist, intellektuaalsest omandist  tuleneva tulu kajastamiseks jt.  
 • IFRS 2 „Aktsiapõhine makse“ („Share-based Payment“) muudatused rakenduvad 1. jaanuar 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Muudatused täpsustavad aktsiapõhiste maksete klassifitseerimise ja mõõtmise raamistikku.
 • IFRS 4 „Kindlustuslepingud“ („Insurance Contracts“) muudatused rakenduvad 1. jaanuar 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Muudatused tutvustavad kahte valikuvõimalust kindlustuslepinguid sõlmivatele ettevõttetele: IFRS 9 „Finantsinstrumendid” („Financial Instruments“) kohustuslik rakendamine lükatakse ajutiselt (hiljemalt kuni 1. jaanuar 2021) edasi, kui ettevõtte tegevus on valdavalt seotud kindlustusega, või toimub rakendamine täies ulatuses, kuid kindlustuslepingute kajastamisest tekkinud volatiilsus klassifitseeritakse ühel kasumiaruande real ümber muusse koondkasumisse.
 • IFRIC 22 “Välisvaluutatehingud ja ettemakstud tasu“* („Foreign Currency Transactions and Advance Consideration“) tõlgendus rakendub 1. jaanuar 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Tõlgendusega täpsustatakse kursimuutuste mõju kajastamist välisvaluutas toimunud ettemaksetehingutes.
 • IAS 40 „Kinnisvarainvesteeringud“ („Investment Property“) muudatused rakenduvad 1. jaanuar 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Muudatustega seatakse rangemad alused vara klassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks või vastupidi.
 • IFRS 16 „Rendiarvestus“* („Leases“) rakendub 1. jaanuar 2019 või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Standard kehtestab muutunud põhimõtted rendilepingute kajastamiseks ja seda eelkõige rentniku aruannetes, kes peavad hakkama üldreeglina kajastama kõiki rendilepinguid kui kapitalirente.
 • IFRS 10 “Konsolideeritud finantsaruanded” („Consolidated Financial Statements“) ja IAS 28 “Investeeringud sidusettevõtetesse ja ühisettevõtetesse” („Investments in Associates and Joint Ventures“) muudatuste rakendamise algusaega ei ole käesolevalt määratud. Muudatused käsitlevad varade müügi ja üleandmise tehinguid investori ja tema sidus- või ühisettevõtete vahel.

Eelduslikult võetakse 2017. aasta jooksul Euroopa Liidu poolt vastu kõik ülal viidatud International Accounting Standards Board (IASB) poolt välja antud uued või muudetud standardid ja tõlgendused, v.a IFRS 14 “Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kajastamine”* või kasutatakse ka “Regulatiivsed edasilükkunud saldod”* („Regulatory Deferral Accounts“), mille puhul Euroopa Komisjon on otsustanud oodata kinnitamise protsessiga kuni lõpliku standardini, ning IFRS 10 “Konsolideeritud finantsaruanded” („Consolidated Financial Statements“) ja IAS 28 “Investeeringud sidusettevõtetesse ja ühisettevõtetesse” („Investments in Associates and Joint Ventures“) muudatused, mille rakendamise algusaega ei ole käesolevalt määratud.

Allikas: The EU endorsement status report (position as at 13 January 2017) composed by European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

*Tegemist on mitteametliku tõlkega.

Juhul kui teil tekib täiendavaid küsimusi, siis palume võtta ühendust BDO Eesti vandeaudiitoritega.