This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • COVID-19 mõju leevendamise abimeetmed

  Euroopa Komisjon kiitis heaks 75,5 miljoni euro suuruse riigiabi Eesti ettevõtetele.

Artikkel:

Euroopa Komisjon kiitis heaks 75,5 miljoni euro suuruse riigiabi Eesti ettevõtetele.

24 aprill 2020

Kersti Korss, Tax & Legal Services Assistant Project Manager |

Euroopa Komisjon on heaks kiitnud kaheksa Eesti poolt otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kava, et pakkuda koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtetele likviidsust. Kavad kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel, mille komisjon võttis vastu 19. märtsil 2020 ja mida muudeti 3. aprillil 2020.

Riigiabi andmiseks peab abi andja Euroopa Komisjonile esitama riigiabi teatise vastavalt konkurentsiseaduses sätestatule. Riigiabi võib anda ainult pärast Euroopa Komisjoni lubavat otsust.

Riigiabi andja on riik, kohaliku omavalitsuse üksus või muu isik, sealhulgas sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik ettevõtja, kes otseselt või kaudselt kasutab riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse vahendeid riigiabi andmiseks.

Eesti teatas komisjonile kaheksast ajutisest toetuskavast, mille hinnanguline kogueelarve on 75,5 miljonit eurot, et toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtteid.

Eesti kaheksa abikava võimaldavad anda koroonapandeemiast mõjutatud ettevõtetele otsetoetusi ja teha maksesoodustusi 75,5 miljoni euro ulatuses.

Kavade raames antakse riiklikku toetust järgmiselt:

 • 10 miljonit eurot otsetoetustena väikeettevõtetele, kes soovivad muuta oma tooteid, teenuseid, protsesse ja ärimudelit, et toetada nende elujõulisust
 • 14 miljonit eurot otsetoetustena ettevõtetele, kes investeerivad arenguprojektidesse, et toetada nende elujõulisust
 • 5 miljonit eurot otsetoetustena turismisektori ettevõtetele, kes soovivad viiruspuhangu tõttu oma tegevust ümber korraldada, töötada välja uusi tooteid ja/või teenuseid või muuta oma ärimudelit
 • 25 miljonit eurot otsetoetustena turismisektori ettevõtetele, et leevendada koroonaviirusest tulenevat kahju
 • 20 miljonit eurot otsetoetustena ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad kultuuri- ja spordisektoris
 • 250 000 eurot maksesoodustustena ettevõtetele, kes tarnivad Tallinna linnale tooteid või teenuseid
 • 250 000 eurot trahvidest loobumise vormis ettevõtetele, kes ei täitnud Tallinna linna korraldusi õigel ajal
 • 1 miljon eurot rendi- ja kasutustasude vähendamisena Tallinna linna munitsipaalomandi rentnikele

Euroopa Komisjon leidis, et Eesti kavad on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Eelkõige ei ületa toetus 800 000 eurot ettevõtte kohta ning see piirdub ajutise raamistiku kohaselt 100 000 euroga põllumajandustoodete esmatootmisega tegeleva ettevõtte kohta ja 120 000 euroga kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutseva ettevõtte kohta.

Komisjon jõudis seega järeldusele, et meetmed on vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktiga b (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET) ja ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Sellest tulenevalt kiitis komisjon meetmed ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks.

Riigiabi andmise reeglid on Euroopa Liidu põhiline instrument, millega ühendus väldib konkurentsiolukorra moonutamist ühtsel turul riiklike toetustega. Praeguses eriolukorras ja majandusseisakus on Euroopa Komisjon tavapäraseid reegleid oluliselt lõdvendanud.

Millist riigiabi saab anda Euroopa Komisjoni loa alusel?

Riigiabi ajutise raamistiku alusel, vt ajutine raamistik siit, raamistiku 03.04.20 muudatused siit. Ajutine raamistik selgitab 10 liiki riigiabi andmist:

 1. Piiratud summas abi: otsetoetused, maksu- või maksesoodustused, tagasimakstavad ettemaksed, garantiid, laenud ja omakapital - tingimusel, et tehingu nominaalväärtus ei ületa 800 000 eurot ettevõtte kohta; põllumajandustootjatele kuni 100 000 eurot, kalandus- ja vesiviljelusettevõtjatele kuni 120 000 eurot;
 2. Laenugarantiid;
 3. Vähendatud intressimääraga laenud;
 4. Krediidiasutuste kaudu antavad laenud ja garantiid: tingimused, mis tagavad, et krediidiasutused ei ole riigiabi saajad, vaid edastajad;
 5. Lühiajaline ekspordikindlustus: paindlikumad tingimused;
 6. COVID-19-ga seotud teadus- ja arendustegevuseks antav abi;
 7. Investeerimisabi testimis- ja tootmismahu suurendamise taristule;
 8. Investeerimisabi COVID-19-ga seotud toodete valmistamiseks;
 9. Abi maksude tasumise ja/või sotsiaalmaksete edasilükkamise vormis;
 10. Palgatoetuse vormis abi, mille eesmärk on vältida COVID-19 puhangu kestel koondamisi.

23 riiki on praeguseks Euroopa Komisjonilt saanud riigiabi andmise loa. Toetusskeemides domineerivad laenugarantiid ja mitmesugused laenuskeemid, vähemal määral on riigid kasutanud otsetoetusi.

Ka Eesti on kasutusele võtnud laenud ja laenugarantiid.

Riigiabi andvad asutused on nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasustus, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Kredex, SA Archimedes jne.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke kindlasti ühendust BDO spetsialistidega.

 

Allikas:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_711

 https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi