This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • KONSOLIDEERITUD
  FINANTSARUANDLUS

  Erandid piirangutest valitseva mõjujõu kasutamisel

Artikkel:

Erandid piirangutest valitseva mõjujõu kasutamisel

18 november 2020

Sulev Luiga , Managing Partner, CEO |
Jekaterina Borodkina , Accounting and Reporting Services Junior Manager |

Konsolideeritud finantsaruandlust käsitlevate arvestus- ja aruandluspõhimõtete eesmärgiks on konsolideerimisgrupist tervikpildi loomine ning tuleb mõista, et ka lubatud erandite kasutamisel konsolideerimisgrupist tegelikult tervikpilti ei looda. Seetõttu ei lubata teatavaid erandeid kasutada näiteks juhtudel, kus konsolideerimisgruppi kuulub avaliku huvi üksus ja/või konsolideeriva üksuse väärtpaberid on kaubeldavad lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul – sest erandi kasutamisest tekkida võiv viga mõjutaks liiga paljusid huvirühmasid. Avaliku huvi üksuseks loetakse seejuures äriühingut, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul väärtpaberituru seaduse tähenduses või mis on krediidiasutus krediidiasutuste seaduse tähenduses või mis on kindlustusandja kindlustustegevuse seaduse tähenduses.

Erand

Erandi kasutamine

 1. Konsolideerimisgrupi konsolideeritud näitajad, millest pole maha arvatud omavahelisi tehinguid - ei ole suuremad kui:
 • varad kokku 4 800 000 eurot (4 000 000 + 20%) ning
 • müügitulud kokku 9 600 000 eurot (8 000 000 +20%).

Rakendatav konsolideerimisgrupis, milles ei ole avaliku huvi üksuseid.

Ei ole rakendatav konsolideerimisgrupis, milles on avaliku huvi üksuseid.

       2. Konsolideeriva üksuse vähemalt kaks näitajat on väiksemad kui:

 • konsolideeritud varad kokku 4 000 000 eurot;
 • konsolideeritud müügitulu kokku 8 000 000 eurot; ning
 • konsolideerimisgrupi üksuste keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul kokku 50 inimest.

Rakendatav konsolideerimisgrupis, milles ei ole avaliku huvi üksuseid.

Ei ole rakendatav konsolideerimisgrupis, milles on avaliku huvi üksuseid.

       3. Konsolideerimisgrupi:

 • konsolideeritavate üksuste bilansimahud kokku ei ületa 5% konsolideeriva üksuse bilansimahust; ja
 • konsolideeritavate üksuste müügitulu ei ületa 5% konsolideeriva üksuse müügitulust.

Rakendatav kõikides kriteeriumitele vastavates konsolideerimisgruppides.

       4. Konsolideeriva üksuse:

 • kõik aktsiad või osad kuuluvad ühte konsolideerimisgruppi kuuluva(te)le ettevõtja(te)le,
 • konsolideerimisgrupi konsolideeriv üksus on registreeritud lepinguriigis, ning
 • konsolideerimisgrupi konsolideeriv üksus on (oma asukohariigis) kohustatud koostama ja avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande.

Rakendatav, kui konsolideeriva üksuse väärtpaberid ei ole kaubeldavad lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul.

Ei ole rakendatav, kui konsolideeriva üksuse väärtpaberid on kaubeldavad lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul.

       5. Konsolideeriva üksuse:

 • aktsiate või osadega esindatud häältest vähemalt 90 protsenti kuulub ühte konsolideerimisgruppi;
 • konsolideerimisgrupi lepinguriigis registreeritud konsolideeriv üksus on kohustatud koostama ja avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande; ning
 • kõik selle tütarettevõtja ülejäänud aktsionärid või osanikud (kellele siis kuuluvad kuni 10% ) on nõustunud konsolideeritud majandusaasta aruande koostamata jätmisega.

Rakendatav, kui konsolideeriva üksuse väärtpaberid ei ole kaubeldavad lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul.

Ei ole rakendatav, kui konsolideeriva üksuse väärtpaberid on kaubeldavad lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul.

Seega:

 • Erandid, mis tuginevad ebaolulistele tegevusmahtudele, ei ole reeglina rakendatavad avaliku huvi üksusega konsolideerimisgrupi puhul;
 • Erandid, mis eeldavad (vähemus)osanike nõusolekut, ei ole rakendatavad konsolideeriva üksuse puhul, mille väärtpaberid on kaubeldavad lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul.

Ehkki erandi kasutamisel loobutakse konsolideerimisgrupist tervikpildi loomisest, siis on mitmeid põhjuseid, miks konsolideeriv üksus võib otsustada kasutada lubatud erandit konsolideeritud majandusaasta aruande mittekoostamiseks. Seejuures ka muuhulgas organisatsioonilis-tehnilised (konsolideerimiseks vajalike andmete saamine ja konsolideerimisoskused), finantsilised (ebamõistlikud täiendavad kulutused) ning nn „suurem pilt“ ehk konsolideeritava üksuse omandamise (kaugemad) eesmärgid. Olenemata asjaolust, kas konsolideerimisgrupis on avaliku huvi üksuseid ja/või konsolideeriv üksus on nn börsiettevõte, siis konsolideeritavat üksust ei pea rida-realt kajastama konsolideerimisgrupi aruandes, kui konsolideeriva üksuse valitsev mõju (inglise keelest laenatuna, kontroll) on oluliselt piiratud või lühiajaline:

 • konsolideerival üksusel ei olnud aruandeperioodi jooksul võimalik teostada valitsevat mõju konsolideeritava üksuse üle;
 • aruande koostamiseks vajaliku teabe hankimine konsolideeritava üksuse kohta nõuab äärmiselt ebamõistlikke kulutusi või pikka viivitust;
 • konsolideeritava üksuse aktsiaid või osasid hoitakse üksnes nende hilisemaks edasimüügiks ehk tegemist on nn lühiajalise valitseva mõjuga (kontrolliga).

Piirangud valitseva mõjuvõimu (kontrolli) kasutamisel või valitseva mõjuvõimu puudumine on mõjuvaks põhjuseks majandusüksuse rida-realt konsolideerimata jätmisel, kuna:

 • valitseva mõju puudumisel ei ole olenemata osaluse suurusest tegemist rida-realt konsolideeritava üksusega (tütarettevõttega), sest definitsiooni kohaselt on tütarettevõte majandusüksus, mille üle konsolideerival üksusel (emaettevõttel) on valitsev mõju;
 • tavapäraselt on konsolideeritavate üksuste (tütarettevõte) puhul tegemist põhivaraga – pikaajalise finantsinvesteeringuga. Kui valitsev mõju on plaanitud ajutisena ja lühiajalisena, siis vara ei ole õige kajastada põhivarana – kasutusotstarve läheb vastuollu raamatupidamisliku põhivarade definitsiooniga (varad, mida konsolideeriv üksus kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks majandusaasta). Selliseid varasid kajastatakse käibevaradena.

Seejuures tuleb mõista, et valitseva mõjuvõimu mittekasutamine ei ole mitte niivõrd konsolideeriva üksuse poolne vabatahtlik valik mitte tegeleda, vaid tuleneb lepingulistest või seadusandlikest alustest ja/või tegutsemiskeskkonna (objektiivsetest) eripäradest. Kui mingit majandusüksust ei konsolideerita rida-realt tulenevalt piirangutest valitseva mõjuvõimu kasutamisel, siis ei tähenda see, et investeeringut poleks üldse olemas, vaid siis tuleb kajastamisel kasutada mõnda muud asjakohast lähenemist, sh sõltuvalt mõjuvõimu ulatusest teha valik, millise investeeringuga on tegemist (ühis-, sidus- või muu ettevõte) ning kas investeering esitatakse siis:

 • soetusmaksumuses,
 • kapitaliosaluse meetodil, või
 • õiglase väärtuse meetodil.

Ühtlasi on oluline mõista, et konsolideeritava üksuse rida-realt kajastamata jätmine konsolideerimisgrupi aruandes võib siiski tähendada audiitori poolset modifitseeritud aruannet ja/või tähelepanu juhtimist konsolideerimata jätmise asjaolule sõltuvalt, kuidas nimetatud asjaolu on konsolideeriva üksuse majandusaasta aruandes välja toodud.

Täiendavate küsimuste korral või hea nõu saamiseks pöörduge otse BDO Eesti asjatundjate poole.

Loe ka varem ilmunud artikleid sel teemal:

Konsolideeritud finantsaruanded: Konsolideerimisgrupist kui majandusüksusest

Konsolideeritud finantsaruanded: Kontsernist ja konsolideerimisgrupist

Konsolideeritud finantsaruanded: Konsolideerimisgrupi majandusüksuste tegevuste tervikpildist finantsaruandluses

Konsolideeritud finantsaruandlus: Lubatud eranditest konsolideerimisel (1. osa)

Konsolideeritud finantsaruandlus: Lubatud eranditest konsolideerimisel (2. osa)

Konsolideeritud finantsaruandlus: Lubatud eranditest konsolideerimisel (3. osa)

Konsolideeritud finantsaruandlus: Lubatud eranditest konsolideerimisel (4. osa)

Konsolideeritud finantsaruanded: Lubatud eranditest konsolideerimisel (5. osa)