This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • KONSOLIDEERITUD RAHAVOOARUANNE

    Ema- ja tütarettevõtjate rahavooaruannete ühendamine

Artikkel:

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOARUANNE: ema- ja tütarettevõtjate rahavooaruannete ühendamine

18 märts 2020

Sven Siling, Partner, Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant |
Sulev Luiga , Managing Partner, CEO |

Konsolideeritud rahavooaruande koostamise põhimõtted ja tehnikad ei erine oluliselt teiste konsolideeritud finantsaruannete - nn põhiaruannete – kokku panemisel rakendatavatest. Kui just konsolideeritud aruandlus ei ole üles ehitatud tuginedes otsepäringutele andmebaasidest, siis ema- ja tütarettevõtte rahavooaruandeid kokku liites-konsolideerides tuleb teha vajalikud omavaheliste tehingute (nn siseste tehingute) elimineerimised ja muud täpsustused.

Näide: Emaettevõte ostis ning tütarettevõte müüs teenuseid 100 000 eest, majandusaasta lõpuks jäi teenuste eest tasumata 25 000. Lisaks andis emaettevõte tütarettevõttele laenu 250 000 ning tütarettevõte tasus intresse 15 000. Esitusvaluutaks on euro, asjasse mittepuutuvaid kirjeid ei ole esitatud.

Ema- ja tütarettevõtte ning konsolideeritud rahavooaruanded kujunevad otsesel meetodil koostades järgmisteks (aruanded on kõrvuti esitatud vaid ülevaatlikkuse kasvatamiseks):

 

EMA

TÜTAR

ELIMINEE-RIMISED

KONSOLI-DEERITUD

RAHAVOOARUANNE (otsene meetod)

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2021-31.12.2021

Laekumised klientidelt

0

75 000

-75 000

0

Maksed hankijatele

-75 000

0

75 000

0

Kokku rahavood äritegevustest

-75 000

75 000

0

0

Antud laenud

-250 000

0

250 000

0

Laekunud intressid

15 000

0

-15 000

0

Kokku rahavood investeerimistegevustest

-235 000

0

235 000

0

Saadud laenud

0

250 000

-250 000

0

Makstud intressid

0

-15 000

15 000

0

Kokku rahavood finantseerimistegevustest

0

235 000

-235 000

0

Rahavood kokku

-310 000

310 000

0

0

 

 

 

 

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-310 000

310 000

0

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

 

Meie näites kujunevad konsolideeritud rahavood 0-ks, kuna kirjeldatud on vaid ema- ja tütarettevõtte vahelised tehingud, mille mõju konsolideerimisel tuleb täielikult elimineerida.

Kuigi kaudsel meetodil rahavoogusid äritegevusest ei esitata olulisemate laekumiste ja väljamaksete lõikes, tuleb konsolideeritavate ettevõtete omavaheliste tehingute elimineerimise mõju äritegevuse nõuete, varude ja kohustiste muutustele konsolideeritud numbrite esitamisel arvesse võtta.

Eespool näites esitatud tingimustel on majandusaasta lõpuks tütarettevõttel bilansis nõue ning emaettevõttel kohustis 25 000. Ema- ja tütarettevõtte ning konsolideeritud rahavooaruanded kujunevad kaudsel meetodil koostades järgmisteks (aruanded on kõrvuti esitatud vaid ülevaatlikkuse kasvatamiseks):

 

EMA

TÜTAR

ELIMINEE-RIMISED

KONSOLI-DEERITUD

RAHAVOOARUANNE (kaudne meetod)

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2021-31.12.2021

ÄRIKASUM (EBIT)

-100 000

100 000

0

0

Ärikasumi korrigeerimised:

 

 

 

 

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

0

-25 000

25 000

0

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

25 000

0

-25 000

0

Kokku rahavood äritegevustest

-75 000

75 000

0

0

Antud laenud

-250 000

0

250 000

0

Laekunud intressid

15 000

0

-15 000

0

Kokku rahavood investeerimistegevustest

-235 000

0

235 000

0

Saadud laenud

0

250 000

-250 000

0

Makstud intressid

0

-15 000

15 000

0

Kokku rahavood finantseerimistegevustest

0

235 000

-235 000

0

Rahavood kokku

-310 000

310 000

0

0

 

 

 

 

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-310 000

310 000

0

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

 

Lisaks omavaheliste tehingute mõju elimineerimisele, tasub analüüsida ka hinnangute muutmise vajadust ema- ja tütarettevõtete äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuste struktureerimisel. Näiteks võib tütarettevõtte aruandes esitatud investeerimis- või finantseerimistegevus olla emaettevõtte jaoks (muu) äritegevus. Vastavalt tuleb tegevus siis ka emaettevõtte arvestus- ja aruandluspõhimõtetest lähtuvalt esitada konsolideeritud rahavooaruandes (ning bilansis ja kasumiaruandes).

Näide (investeerimistegevuse ümberklassifitseerimine äritegevuseks): Emaettevõtte jaoks on laenude andmine põhitegevuseks, tütarettevõte käsitleb laenude andmist investeerimistegevusena. Tütarettevõtte poolt antud laenu tekkepõhine intressitulu ning laekunud intress perioodil oli 6680. Perioodi lõpul võeti arvele laenujäägi kursimuutus 5000. Esitusvaluutaks on euro, asjasse mittepuutuvaid kirjeid ei ole esitatud.

Konsolideeritud kasumiaruanne ja rahavooaruanne tuletatakse ema- ja tütarettevõtte aruannetest järgnevalt (aruanded on kõrvuti esitatud vaid ülevaatlikkuse kasvatamiseks):

KASUMIARUANNE

EMA

TÜTAR

ELIMINEE-RIMISED

KONSOLI-DEERITUD

01.01.2021
-31.12.2021

01.01.2021
-31.12.2021

01.01.2021-31.12.2021

Muud äritulud

0

11680

11680

ÄRIKASUM (EBIT)

0

11680

11680

Intressitulud

6680

-6680

0

Muud finantstulud ja –kulud

5000

-5000

0

Kasum enne maksustamist

11680

0

11680

Arandeaasta puhaskasum

11680

0

11680

 

 

EMA

TÜTAR

ELIMINEE-RIMISED

KONSOLI-DEERITUD

RAHAVOOARUANNE (kaudne meetod)

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2021-31.12.2021

ÄRIKASUM (EBIT)

0

11 680

11 680

Ärikasumi korrigeerimised:

 

 

 

 

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

0

-5 000

-5 000

Kokku rahavood äritegevustest

0

6 680

6 680

Laekunud intressid

6 680

-6 680

0

Kokku rahavood investeerimistegevustest

6 680

-6 680

0

Kokku rahavood finantseerimistegevustest

0

0

0

Rahavood kokku

6 680

0

6 680

 

 

 

 

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalentide muutus

6 680

0

6 680

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

 

Juhul, kui Teil tekib teema kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge palun BDO spetsialistide poole.

 

Loe ka varem ilmunud artikleid sel teemal:

RAHAVOOARUANNE: Eesmärgid ja esitusviis

Tegevuste bruto ja neto rahavood, rahavoo esitamine otsesel ja kaudsel meetodil

Raha ja raha ekvivalendid ehk raha lähendid

Välisvaluutas raha ekvivalendid

Finantseerimistegevuste rahavood

Finantseerimistegevuste esitamine kaudsel meetodil koostatavas rahavooaruandes

Näiteid finantseerimistegevustest võõrkapitali instrumentidega

Näiteid finantseerimistegevustest omakapitali instrumentidega

Investeerimistegevuste rahavood

Investeerimistegevuste esitamine kaudsel meetodil koostatavas rahavooaruandes

Näiteid investeerimistegevustest käibevaradega 

Näiteid investeerimistegevustest põhivaradega

Äritegevuse rahavood, otsene ja kaudne meetod

Äritegevuse esitamine otsesel meetodil rahavooaruandes

Äritegevuse esitamine kaudsel meetodil rahavooaruandes

Nõudesummad äritegevusest, näiteid äritegevuse rahavoogude esitamisest otsesel ja kaudsel meetodil

Näited varude muutuste mõjudest äritegevuse netorahavoo tuletamisel

RAHAVOOARUANNE ning erijuhud, mida tasub teada