This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • KONSOLIDEERITUD RAHAVOOARUANNE

    Tütarettevõtte võõrandamisel

Artikkel:

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOARUANNE tütarettevõtte võõrandamisel

28 aprill 2020

Sulev Luiga , Managing Partner, CEO |

Ema- ja tütarettevõtte finantsaruannetest konsolideeritud aruandeid koostades kehtib reegel, et tütarettevõtte tegevused-tehingud konsolideeritakse emaettevõtja tegevuste-tehingutega kuni tütarettevõtte võõrandamiseni  ehk kontrolli kadumiseni tütarettevõtte üle. Ema- ja tütarettevõte koostavad tavapäraselt finantsaruandeid eraldiseisvalt (nn konsolideerimata aruanded) ning sedakaudu peab emaettevõte konsolideeritud aruannete kokku panemisel oma aruandeperioodi finantsnäitajatele lisama tütarettevõtte näitajad kuni võõrandamise hetkeni:

Juhul kui tütarettevõtte võõrandamine ei toimu emaettevõtte majandusaasta alguses (järgnevates näidetes 01.01.) või lõpus (järgnevates näidetes 31.12.), siis tähendab konsolideeritud finantsaruannete koostamine lisategevustena võõrandamishetke (vahe)bilansi koostamist tütarettevõtte kohta ning tütarettevõtte perioodiaruannete – kasumiaruande, rahavooaruande ja omakapitali(muutumise)aruande -  finantsnäitajate jagamist kahte ossa:

  • tehingud võõrandamiseelsel konsolideeritaval perioodil ja
  • tehingud võõrandamisjärgsel mittekonsolideeritaval perioodil.

Seejuures on konsolideeritud rahavooaruande koostamisel olulisteks lähenemisviiside erinevusteks võrreldes tavapärasega:

  • Tütarettevõtte võõrandamisel laekunud rahasummat vähendatakse tütarettevõtte võõrandamishetke bilansis kajastuvate raha ja raha ekvivalentide võrra, sest rahajääk kokku muutub laekunud ja võõrandatud rahasummade vahe võrra. Kui tütarettevõtte rahajääk võõrandamishetkel on suurem kui võõrandamisel laekunud rahasumma, siis võõrandamise rahavoog kokku muutub negatiivseks.
  • Kaudsel meetodil rahavooaruannet koostades tuleb äritegevuse käibekapitali (va raha) muutuse kalkuleerimisel arvestada tütarettevõtte käibekapitali muutust kuni võõrandamiseni (st käibekapitali muutus ei ole konsolideeritud aruande käibevarade ja lühiajaliste kohustiste lõpp- ja algjääkide vahe).

Alljärgnevalt esitame näitena ema ja tütarettevõtja finantsaruanded ning nendest koostatud konsolideeritud finantsaruanded (va omakapitali muutumise aruanded).

Näide: Tütarettevõtja võõrandamine ning konsolideeritud rahavood

Emaettevõtja. Majandusaasta finantsaruanded on kujunenud järgnevate tehingute baasil: eelmise majandusaasta teenuste müük oli 50 000, ostjad jäid võlgu 15 000. Aruandeperioodi müük moodustas 30 000, ostjate võlgnevuseks perioodi lõpul jäi 25 000. Eelmise majandusaasta lõpu kauba- ja tootmisvarude jäägiks kujunes 25 000. Aruandeperioodi soetused moodustasid 14 000 ning varusid kasutati ja realiseeriti 18 000. Kauba soetused toimusid makse vastu. Eelmise majandusaasta teenuste ja kaupade ostude eest jäädi hankijatele võlgu 15 000. Aruandeperioodi ostud moodustasid 20 000, võlgnevuseks hankijatele jäi perioodi lõpul seisuga 25 000. 01.12.2021 seisuga võõrandati tütarettevõtja 150 000 eest (100%), müügisummast jäid ostjad majandusaasta lõpu seisuga võlgu 115 000. Tütarettevõtjat kajastati kapitaliosaluse meetodil. Esitusvaluutaks on euro, asjasse mittepuutuvaid kirjeid ei ole esitatud.

Emaettevõtja aruandeperioodi bilanss ja kasumiaruanne, milles tütarettevõtja kajastub kapitaliosaluse meetodil, on kajastatud alljärgnevalt. Kahjum tütarettevõtjast tekib kolmest komponendist – osalusest tütarettevõtja aruandeperioodi kasumis (100% perioodi 01.01.-30.11.2021 kasumist 500), firmaväärtuse amortisatsioonist (11/36 ostuanalüüsis leitud firmaväärtusest) ning tütarettevõtja võõrandamise tulemusest 25 825 (= 150 000 - 124 175):

 


Seejuures tütarettevõtja lihtsustatud ostu- ja müügianalüüsid (firmaväärtuse jm selgitamiseks) emaettevõtja aruandluse tarbeks kujunesid alljärgnevateks:

Emaettevõtja rahavooaruanne otsest ja/või kaudset meetodit kasutades kujuneb järgnevaks, seejuures investeerimistegevuste rahavoona on näidatud tegelikult tütarettevõtja eest aruandeperioodil laekunud (ostjate poolt tasutud) summa 35 000 (=150 000-115 000):

Emaettevõtja kaudses rahavooaruandes kasutatud ärikasumi (EBIT) ja äritegevuse käibekapitali  muutuste korrigeeringud on leitud järgnevalt:

Tütarettevõtja. Majandusaasta finantsaruanded on kujunenud järgnevate tehingute baasil: eelmise majandusaasta teenuste müük oli 50 000, ostjad jäid võlgu 15 000. Aruandeperioodi müük moodustas 30 000, ostjate võlgnevuseks perioodi lõpul jäi 25 000. Eelmise majandusaasta lõpu kauba- ja tootmisvarude jäägiks kujunes 25 000. Aruandeperioodi soetused moodustasid 14 000 ning varusid kasutati ja realiseeriti 18 000. Kauba soetused toimusid makse vastu. Eelmise majandusaasta teenuste ja kaupade ostude eest jäädi hankijatele võlgu 15 000. Aruandeperioodi ostud moodustasid 20 000, võlgnevuseks hankijatele jäi perioodi lõpul seisuga 25 000. Eraldi on välja toodud tütarettevõtja finantsaruanded võõrandamishetke (01.12.2021) seisuga. Esitusvaluutaks on euro, asjasse mittepuutuvaid kirjeid ei ole esitatud.

Tütarettevõtja bilanss ja kasumiaruanne kogu aruandeperioodi ning võõrandamishetke (01.12.2021) seisuga on järgnevad:Tütarettevõtja rahavooaruanne otsest ja/või kaudset meetodit kasutades kujuneb järgnevaks, seejuures on konsolideerimise tarbeks eraldi välja toodud ka rahavooaruanded perioodi 01.01-30.11.2021 kohta (perioodi aruandeaasta algusest kuni võõrandamiseni kohta):


Tütarettevõtja kaudses rahavooaruandes kasutatud ärikasumi (EBIT) ja äritegevuse käibekapitali muutuste korrigeeringud on leitud järgnevalt:

Emaettevõtja konsolideeritud finantsaruanded. Tütarettevõtja 100% osaluse võõrandamine 01.12.2021 seisuga toimus läbi aktsiate müügi. Tütarettevõtja tegevused-tehingud tuleb konsolideerida emaettevõtja tegevuste-tehingutega kuni võõrandamise hetkeni. Ema- ja tütarettevõtja vahel perioodil 01.01.-30.11.2021 tehinguid ei toimunud. Esitusvaluutaks on euro, asjasse mittepuutuvaid kirjeid ei ole esitatud.

Emaettevõtja aruandeperioodi konsolideeritud bilanss ja kasumiaruanne, milles tütarettevõtja kajastub rida-realt meetodil konsolideerituna, kujuneb alljärgnevaks:

Emaettevõtja konsolideeritud rahavooaruanne otsest ja/või kaudset meetodit kasutades kujuneb järgnevaks, seejuures investeerimistegevuste rahavoona on näidatud tegelikult tütarettevõtja eest aruandeperioodil laekunud summa ning tütarettevõtja võõrandamishetke raha- ja raha ekvivalentide jäägi vahe -4 000 (=(150 000-115 000)-39 000):Seejuures emaettevõtja konsolideeritud kaudses rahavooaruandes kasutatud ärikasumi (EBIT) ja äritegevuse käibekapitali muutuste korrigeeringute tegemisel tuleb arvesse võtta tütarettevõtja tehinguid ja käibekapitali (va raha) muutust kuni võõrandamishetkeni (st äritegevuse käibekapitali muutus (va raha) ei otseselt tuletatav majandusaasta lõpu ja alguse konsolideeritud näitajate vahena):

Juhul, kui Teil tekib teema kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge palun BDO spetsialistide poole.

Loe ka varem ilmunud artikleid sel teemal:

RAHAVOOARUANNE: Eesmärgid ja esitusviis

Tegevuste bruto ja neto rahavood, rahavoo esitamine otsesel ja kaudsel meetodil

Raha ja raha ekvivalendid ehk raha lähendid

Välisvaluutas raha ekvivalendid

Finantseerimistegevuste rahavood

Finantseerimistegevuste esitamine kaudsel meetodil koostatavas rahavooaruandes

Näiteid finantseerimistegevustest võõrkapitali instrumentidega

Näiteid finantseerimistegevustest omakapitali instrumentidega

Investeerimistegevuste rahavood

Investeerimistegevuste esitamine kaudsel meetodil koostatavas rahavooaruandes

Näiteid investeerimistegevustest käibevaradega 

Näiteid investeerimistegevustest põhivaradega

Äritegevuse rahavood, otsene ja kaudne meetod

Äritegevuse esitamine otsesel meetodil rahavooaruandes

Äritegevuse esitamine kaudsel meetodil rahavooaruandes

Nõudesummad äritegevusest, näiteid äritegevuse rahavoogude esitamisest otsesel ja kaudsel meetodil

Näited varude muutuste mõjudest äritegevuse netorahavoo tuletamisel

RAHAVOOARUANNE ning erijuhud, mida tasub teada

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOARUANNE: ema- ja tütarettevõtjate rahavooaruannete ühendamine

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOARUANNE tütarettevõtte omandamisel