This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkel:

Rahavoo aruanne: raha ja raha ekvivalendid

15 september 2015

Sulev Luiga , Managing Partner, CEO |

Raha ja raha ekvivalentide määratlemine on rahavoo aruande seisukohast oluline rahavarude hulga ehk rahajäägi fikseerimiseks. Sarnast hulka raha ja lühiajalisi finantsinvesteeringuid omavad majandusüksused võivad mõtestada just eelkõige raha ekvivalente erinevalt ning sedakaudu koostada muudel võrreldavatel tingimustel erinevad rahavoo aruanded.

Raha. Makse teostamiseks peab üldreeglina õigeaegselt olemas olema piisavas koguses sobivat maksevaluutat. Seega hõlmab raha kui maksevaluuta eelkõige sularaha ja nõudmiseni hoiuseid (raha arvelduskontodel). Otseselt maksmiseks mittesobivad likviidsemad valuutad liigituvad üldreeglina raha ekvivalentideks või (lühiajalisteks finants)investeeringuteks. Vähemlikviidsemad maksevahendid võivad olla käsitletavad ka nõuetena, varudena või põhivaradena (sh pikaajalised finantsinvesteeringud).

Raha ekvivalendid. Teiste varade, sealhulgas ka erinevate valuutade, muutmisel maksevaluutaks kulub erinev hulk aega ning muid ressursse. Likviidsemad on need varad, mille muutmine maksevaluutaks on hõlpsam. Väga likviidseid varasid lubatakse lugeda raha ekvivalentideks. Seega raha ekvivalendid on lühiajalised ülilikviidsed investeeringud, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike.

NÄIDE: Majandusüksus, mis loeb lühiajalised finantsinvesteeringud raha ekvivalentideks, saavutab muudel võrreldavatel tingimustel rahavoo aruandes suurema rahajäägi (ja väiksemad rahavood):

  • 2 majandusüksust, kummalgi sularaha ja nõudmiseni deposiitide (arvelduskonto) jääk aruandeperioodi alguseks oli 1 000 000 EUR;
  • Mõlemad majandusüksused soetasid kõrge likviidsusega ning lähes olematu väärtuse muutumise riskiga lühiajalise finantsinvesteeringu 500 000 EUR;
  • Majandusüksus 1 (erinevalt majandusüksusest 2) ei loe selliseid finantsinvesteeringuid raha ekvivalentideks.
RAHAVOO ARUANNE (EUR) M-ÜKSUS 1 M-ÜKSUS 2
Äritegevuse netorahavood 0 0
Investeerimistegevuse netorahavood -500 000 0
Finantseerimistegevuse netorahavood 0 0
RAHAVOOD KOKKU -500 000 0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 1 000 000 1 000 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 500 000 1 000 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus -500 000 0

 

 

 

 

 

 

 

Sedakaudu peaksid majandusüksused, mis soovivad oma maksevõimet paremana (rahajääki suuremana) näidata, raha ekvivalentide määratlemisel loomingulisemad olema.

Raha ja raha ekvivalentidena käsitletavaid summasid hoitakse tavapäraselt  lühiajaliste rahaliste kohustuste täitmiseks, mitte investeerimise või muul eesmärgil. Sedakaudu saab investeeringut käsitleda raha ekvivalendina vaid siis, kui seda on piisavalt lihtne muuta teadaoleva suurusega rahasummaks. Rahasumma suuruse teadmiseks peab investeeringu väärtuse muutumise risk olema väike nii investeeringuna hoidmisel kui ka maksevaluutaks muutmisel. Seetõttu saab investeeringut tavaliselt käsitleda raha ekvivalendina ainult juhul, kui sellel on lühiajaline katkestamisperiood või lõpptähtaeg – rahaks muutmise ajakulu. Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite (IFRS) kontekstis on selliseks kokkuleppeliseks perioodiks näiteks kuni kolm kuud.  Oluline on mõista, et piiride määramine likviidsuse ja ülilikviidsuse vahele saab olla vaid tunnetuslik ja kokkuleppeline. See võib eri aruandlustavade puhul ja majandusüksuste siseselt olla oluliselt erinev.

Üheks vähekasutatud rahajäägi kujundamise võimaluseks on ka arvelduslaenud (arvelduskrediit) – täpsemalt, selle kasutamata jääk. Pangalaene käsitletakse tavaliselt finantseerimistegevusena. Mõnedes riikides ning mõnedel tegevusaladel moodustavad nõudmisel tagasimakstavad arvelduslaenud (majandus)üksuse rahavoogude juhtimise lahutamatu osa. Tavapäraselt kaasneb sellega ning iseloomustab seda pangakonto (näiteks arvelduslaenuga seotud arvelduskonto ehk nõudmiseni deposiidi) saldo sage kõikumine positiivse ja negatiivse jäägi vahel. Kui arvelduslaen on rahavoogude juhtimise lahutamatuks osaks, siis on lubatud arvelduslaenude kasutamata jääki käsitleda majandusüksuse raha ja raha ekvivalentide komponendina.

NÄIDE: Majandusüksus, mis loeb kasutamata arvelduslaenu jäägi raha ekvivalentiks, saavutab muudel võrreldavatel tingimustel rahavoo aruandes suurema rahajäägi:

  • 2 majandusüksust, kummalgi sularaha ja nõudmiseni deposiitide (arvelduskonto) jääk aruandeperioodi alguseks oli 1 000 000 EUR;
  • Mõlemad majandusüksused said aruandeperioodil arvelduslaenu 500 000 EUR, millest 200 000 kasutasid ära (nt siirdasid kontole teise panka) ning sedakaudu mille kasutamata jääk on aruandeperioodi lõppedes 300 000 EUR;
  • Majandusüksus 1 (erinevalt majandusüksusest 2) ei loe kasutamata arvelduslaenu jääki raha ekvivalentiks.
RAHAVOO ARUANNE (EUR) M-ÜKSUS 1 M-ÜKSUS 2
Äritegevuse netorahavood 0 0
Investeerimistegevuse netorahavood 0 0
Finantseerimistegevuse netorahavood 200 000 500 000
RAHAVOOD KOKKU 200 000 500 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 1 000 000

1 000 000

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 1 200 000 1 500 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus 200 000 500 000


Sedakaudu peaksid majandusüksused, mis soovivad oma maksevõimet paremana (rahajääki suuremana) näidata, kasutamata arvelduslaenu jäägi lugema raha ekvivalendiks.

Juhul, kui Teil tekkis teema kohta täiendavaid küsimusi, palun pöörduge BDO spetsialistide poole.