This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • BDO audiitorteenuse kvaliteet jätkuvalt tipptasemel

    BDO Eesti läbis edukalt Audiitortegevuse järelevalve nõukogu kvaliteedikontrolli

BDO Eesti läbis edukalt Audiitortegevuse järelevalve nõukogu kvaliteedikontrolli

Karin Luiga , Partner, Head of Business Development & Communication |

01 detsember 2020

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) otsusega nr 709 otsustati lugeda läbituks BDO Eesti kvaliteedikontroll ja lõpetada järelevalvemenetlus tulemusega ROHELINE - audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele.

 

AJN kvaliteedikontrolli käigus:

  • Kontrolliti audiitorettevõtja BDO Eesti AS kvaliteedikontrollisüsteemi, sh näiteks andmeid juhtkonna ja töötajate hoiakute ja tegevuste, eetikanõuete järgimise, sõltumatuse käsitluse, muu äritegevuse ja muu ärialase tegevuse suhte kohta audiitorteenusega, samuti kliendi aktsepteerimise protseduuride rakendamise, täiendõppe korralduse, teiste audiitorite ja ekspertide töö kasutamise, tegevusaruannetes sisalduva, kliendilepingu tasu käsitluse ning kvaliteedijuhtimise kohta.
  • Kontrolliti audiitorettevõtja BDO Eesti AS poolt teostatud konkreetseid töövõtte, et selgitada nende vastavus kutsestandardites kehtestatutele.

Kvaliteedikontrolli tulemuste hindamisel on Eestis kasutusel neljaastmeline rahvusvaheliselt kasutatav süsteem:

  • audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele (roheline);
  • audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav (kollane);
  • audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised puudused, täiustamine nõutav (oranž);
  • audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav (punane).

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu hindas sedakaudu BDO Eesti AS audiitorteenuseid kõrgeima võimaliku taseme vääriliseks.

Eelmise Eesti audiitortegevuse järelevalveorganite kvaliteedikontrolli läbis BDO Eesti AS 2015. aastal samuti kõrgeima võimaliku hindega.

 

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu ülesandeks on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks. AJN poolt audiitorettevõtjate üle teostatav kvaliteedikontroll peab tagama mõistliku kindluse selles, et osutatav audiitorteenus vastab nõutavale kvaliteedile ning on järgitud relevantseid eetikanõudeid.

 

BDO Eesti AS konsolideerimisgrupi ettevõtjate 30.09.2020 lõppenud majandusaasta konsolideeritud müügitulu kasvas võrreldes eelmise majandusaastaga rohkem kui kümnendiku ning ulatus 2,3 miljoni euroni. Vandeaudiitorite kutseteenuseid osutati seejuures 0,6 miljoni euro eest. 1. oktoobril 2020 alanud majandusaastal tegutseb BDO Eestis 4 vandeaudiitorit - Mariliis Rahkema juhtimisel Sven Siling, Margit Viks, Betty Blös - ning erinevate töövõttude raames kaasatakse vajadusel ka teisi vandeaudiitoreid nii Eestist kui rahvusvaheliselt.

Otseteed meie teenuse ja meeskonna juurde