Liikmelisus

BDO on sead­nud endale ees­märgi pidada oma kliente nende äri­te­ge­vuse aren­da­mist toe­ta­des ja tee­nin­da­des sil­mas ka sot­siaal­set vas­tu­tus­tund­lik­kust. Lisaks BDO spet­sia­lis­tide isik­li­kule ühis­kond­li­kule tege­vu­sele on meil ka audii­toräri­ühin­guna sel­ged tege­vus­suu­nad, mil­les sihi­pä­rase ja läbi­mõel­dud tegut­se­mise kaudu püüame panus­tada äri­vald­konna laiemasse aren­gusse nii Ees­tis kui maa­il­mas. Aitame kaasa Eesti majan­duse kon­ku­rent­si­võime eden­da­misse, osa­le­des sel­leks finantsarvestuse ja – aruandluse arendamisega tegelevates eri­or­ga­ni­sat­sioo­ni­des.

Oleme aktiivsed liikmed Eesti Audiitorkogus, mis on van­deau­dii­torite ja audii­torühin­gute kut­se­ühen­dus, mille ees­mär­giks on arvestusala ekspertide kut­se­te­ge­vuse kor­ral­da­mine. Audii­tor­kogu kui ava­lik-õigus­lik jurii­di­line isik loodi 1999. aas­tal. Enne seda täi­tis sar­na­seid üles­an­deid Audii­tor­te­ge­vuse Nõu­kogu. BDO Eesti part­ne­rid on olnud Audii­tor­te­ge­vuse sea­duse alu­sel asu­ta­tud ava­lik-õigus­liku Audii­tor­kogu asu­ta­mise juu­res ja osa­le­nud pikka aega selle juh­ti­mises:

  • BDO partner ja audiitorlahenduste valdkonna üks juhte, vandeaudiitor  Sven Siling on 2009. aas­tast Audii­tor­kogu meto­do­lo­loo­gia­ko­mis­joni liige ja 2013. aastast juha­tuse liige. 2022. aastal hääletati ta tugeva mandaadiga jätkama Audiitorkogu juhatuse liikmeks.
  • BDO juhtivpart­ner ning tegev­juht Sulev Luiga oli Audiitorkogu juha­tuse esi­mees aastatel 1999-2005 ning juha­tuse liige 2010-2013.
  • Endistest BDO mees­konna liik­me­test oli van­deau­dii­tor Urve Kip­per 1994-1999 Audii­tor­te­ge­vuse Nõu­kogu tegev­di­rek­tor, 1999-2005 Audiitorkogu tegevjuht ning kuulus 1999-2013 Audii­tor­kogu juha­tu­se.

BDO Eesti kuulub Eesti Teenusmajanduse Kotta. Teenusmajanduse Koda on teenuste-, teabe- ja loomesektoreid esindavate ettevõtete liit. Kotta kuuluvad ettevõtted ja ettevõtjad, kellele läheb korda  see, missugune on Eesti. Kuidas on siin elada, kuidas saada targemaks, kuidas tegeleda ettevõtlusega, kasvatada lapsi ja olla pensionil. Seda nägu, missugune on Eesti, on ka siinne kultuur. Elamiskultuur, ettevõtluskultuur, suhete kultuur. Teenusmajanduse Kojal on soov, et kõigi nende ühiseks nimetajaks oleks avatus.

  • BDO juhtivpart­ner ning tegev­juht Sulev Luiga oli Eesti Teenusmajanduse Koja juha­tuse liige 2011-2014.
  • BDO partner, äriarenduse- ja kommunikatsioonijuht Karin Luiga on Teenumajandus koja nõukogu liige alates 2021 kevadest.

BDO on osalenud aktiivselt ka Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardite Nõukoja (International Accounting Standards Board) töös.

BDO on osalenud täisliikmena  Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) tegevuses. EMLi tegevuse eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning jälgida kogutud maksuraha efektiivset kasutamist.