This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Personalijuhtimine ja värbamine

Et kõik klientide protsessid sujuksid ladusalt, standardselt ja minimaalsete kuludega ning kliendid saaksid keskenduda oma põhitegevusele ja töötajate rahulolu oleks tagatud, pakume täispaketina HR- ja personaliteenuseid.

Anname nõu paljudes personalitöö valdkondades ja toetame organisatsioonide arengut, pakkudes kõige uuemaid personalijuhtimise lahendusi. Koostöös kliendi personalitöötajatega osutame teenuseid, mis aitavad tööviljakust ja efektiivsust suurendada ning kommunikatsiooni ja tööeetikat paremaks muuta.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Töötajate värbamine ja valik

A) Klassikaline värbamise ja valiku teenus

 B) Põhjalik värbamise ja valiku teenus

 • Onboarding ehk töötaja sisseelamine

  • sisseelamise süsteemi väljatöötamine
  • ​töötajate esmase juhendamise
  • katseaja tulemuste hindamissüsteemi koostamine
  • katseajalõpuvestluse läbiviimine

 

 • Offboarding ehk töötaja välja juhatamine ettevõttest

  • lahkumisintervjuude läbiviimist
  • karjäärinõustamine lahkunud töötajale

 

 • Personaliandmete haldus
  • töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine, hoiatused, ülesütlemisteatised
  • konkurentsikeelu- ja konfidentsiaalsuskokkulepete koostamine
  • ametijuhendite, vara kasutamise kokkulepete ja koolituslepingute koostamine
  • töötajatega seotud tähtaegade jälgimine (katseaeg, tähtajaline tööleping jms) ja edasise tegevuse korraldamine / vormistamine
  • töökorralduse reeglite koostamine
  • muude ettevõtte toimimise efektiivsuse tagamiseks vajalike dokumentide või kordade väljatöötamine (limiitide kehtestamine, lähetuste kord, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise kord, ametiautode kasutamise kord, sõidupäevik jne)

 

 • Töötajate hindamine ja arendamine

  • ametikohal nõutud kvalifikatsiooni omamise jälgimine ning vajalike koolituste leidmine
  • töötajate hindamissüsteemi (arenguvestlused, töötajate vastavus ametikohale, töösoorituse hindamine jne) väljatöötamine
  • koolituspoliitika väljatöötamine, koolitusplaani ja –eelarve koostamine
  • koolituslepingute sõlmimine
  • koolituskava koostamine, sobivaima koolituspakkumise leidmine, koolituse tulemuslikkuse analüüs, läbitud koolituste kohta andmekogu pidamine

 

 • Töötervishoiu ja tööohutusprotsessi haldamine

  • töötervishoiu protsessi administreerimine, sh töötajate tervisekontrolli koostööpartneri valimine, tervisekontrollide registri pidamine, tervisekontrolli aegade kokkuleppimine
  • töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine
  • riskianalüüside koostamine
  • ohutusjuhendite koostamine
  • töötajate juhendamine ning tööohutusalane instrueerimine
  • isikukaitsevahendid
  • tervisekontrolli korraldamine ning tähtaegade jälgimine
  • tervise edendus töökohal

 

 • Tööandja brändi arendamine

  • aitame ettevõtetel olla atraktiivne tööandjad, kes omavad motiveeritud, pühendunud ja lojaalseid töötajaid
  • uuringute läbiviimine
  • konsultatsioon
  • aitame organiseerida kampaaniaid, mille eesmärk on kasvatada tugev tööandja bränd

 

 • Võimalust igal ajal saada nõu personalialastes üksikküsimustes ja tööseadusandluse küsimustes
 • Interim HR manager'i teenus (s.o lühiajaline HR teenus. Uue töötaja leidmiseni ja/või uute protsesside kujundamiseks/tugi olemasolevale töötajale).
 • Puhkusearvestuse administreerimine, sh iga-aastaste puhkusegraafikute koostamine ja uuendamine, puhkuseavalduste käsitlemine ja/või vajadusel puhkusejääkide kontrollimine
 • Igapäevane suhtlus palgaarvestuse- ja/või raamatupidamisosakonnaga
 • Personalivaldkonna arendamine ja sellealane nõustamine
 • Coaching

BDO pakub teenuseid nii eesti kui ka inglise keeles.