• Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 95
1  2 3 4 5 ...
17 aprill 2019

Ettevõtte finantsnõustamise üheks osaks on ettevõtte või selle osa(de)/aktsia(te) väärtusele hinnangu andmine. Väärtuse hindamine võib vajalik olla näiteks ostu-müügi või ühinemise tehingutes, kapitali kaasamisel või kohtuvaidlustes. Põhjuseid ettevõtte hindamiseks on mitmeid ning teinekord...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kuidas-hinnata-ettevotet
09 aprill 2019

Investeerimine on IAS 7 mõistes tegevus, millega omandatakse või võõrandatakse põhivara või lühiajalisi finantsinvesteeringuid [1].Olenemata rahavooaruande koostamise meetodist (otsene või kaudne meetod) kajastatakse üldreeglina investeerimistegevuste raha laekumisi ning makseid brutona, st...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-investeerimistegevuste-rahavood
04 aprill 2019

Tegevuste tulemusena tekkinud rahavood peavad ühtima otsesel ja kaudsel meetodil koostatud rahavooaruandes ehk mõjutama äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse (neto)rahavoogusid sarnaselt. Finantseerimistegevuste rahavood esitatakse rahavooaruandes olenemata koostamise meetodist brutona...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-naiteid-finantseerimistegevustest-omakapitali-instrumentidega
02 aprill 2019

Finantseerimistegevusteks loetakse tegevusi, mis muudavad aruannet koostava majandusüksuse omakapitali või laenukohustiste struktuuri. Mitte kõik finantseerimistegevused ei põhjusta rahavoogusid, kuid tegevuste tulemusena tekkinud rahavood peavad kajastuma rahavooaruandes ning mõjutama äri...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-naiteid-finantseerimistegevustest-voorkapitali-instrumentidega
25 märts 2019

Finantseerimistegevusteks loetakse tegevusi, mis muudavad aruannet koostava majandusüksuse omakapitali või laenukohustiste struktuuri [1]. Majandusüksuse tüüpilisteks finantseerimistegevusteks on sedakaudu:raporteeriva üksuse omakapitali suurendamine või vähendamine (sh uute aktsiate või osade...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-finantseerimistegevuste-esitamine-kaudsel-meetodil-koostatavas-rahavooaruandes
21 märts 2019

Paljudel ettevõtetel on hetkel käes aastaaruannete koostamise kõrgperiood. Käesoleva artikli autorid, BDO Eesti audiitorid, soovitavad kvaliteetse aastaaruande saamiseks jagada aruande koostamise protsessi alljärgnevateks etappideks. Esiteks - arvestuspõhimõtete ülevaatamine/ajakohastamine Selles...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kvaliteetse-aastaaruande-koostamise-4-etappi
19 märts 2019

Perioodi rahajäägi muutuse tuvastamise järgselt tasub rahavoo aruande koostamisel asuda selgitama finantseerimis- ja investeerimistegevusi ning nendest tekkinud raha laekumisi ning väljamakseid. See on mõistlik eelkõige kahel põhjusel:Investeerimis- ja finantseerimistegevuste laekumised ning...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-finantseerimistegevuste-rahavood
13 märts 2019

Majandusüksus võib olla seotud välisvaluutade kajastamisega vähemalt kahel viisil - ta võib teostada tehinguid välisvaluutas (sh omada ise välisvaluuta varusid) või omada (rida-realt konsolideeritavaid) välismaiseid majandusüksusi, mis teevad tehinguid välisvaluutas. Finantsaruannete (sh...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-valisvaluutas-raha-ekvivalendid
08 märts 2019

Raha ja raha ekvivalentide määratlemine on rahavooaruande seisukohast oluline eelkõige rahavarude hulga ehk rahajäägi fikseerimiseks. Sarnast hulka raha ja lühiajalisi finantsinvesteeringuid omavad majandusüksused võivad mõtestada raha ekvivalente erinevalt ning sedakaudu koostada muudel...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-raha-ja-raha-ekvivalendid-ehk-raha-lahendid
Näita 1 - 10 of 95
1 2 3 4 5 ...