Eriotstarbelised töövõtud

Eriotstarbelised töövõtud

Erinevate reeglite järgimine on tänapäeval muutumas järjest keerulisemaks ning regulaatorite mõjuvõim kasvab. Eesti õigusaktid sätestavad kohustuse läbi viia kindlaid eriotstarbelisi töövõtte, mida võivad teostada ainult vandeaudiitorid. Nende hulgas on näiteks:

  • mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontroll;
  • erikontroll;
  • ülevõtmisaruande kontroll;
  • ühinemis- ja jagunemisaruande kontroll;
  • Finantsinspektsioonile esitatavate aruannete kontroll;
  • tehingute seaduslikkuse kontroll.

Iga taolise töövõtu puhul kasutame kliendi vajaduste ja soovide kohast individuaalset lähenemist.

 

Rahvusvahelisi standardeid järgivad vastavustöövõtud

Olenevalt töö iseloomust ja kokkuleppest kliendiga viime läbi vastavuse kontrolle kas kindlustandva töövõtuna või kokkuleppeliste protseduuridena.

Oma töös rahvusvahelistele kutsetegevuse standarditele tuginemine võimaldab meie audiitoritel läheneda küsimustele süstemaatiliselt ning pakkuda kliendile metoodiliselt professionaalset lahendust.

Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$