Finantsaruannete auditid & ülevaatused

Finantsaruannete auditid & ülevaatused

Sõltumata sellest, kas Teie organisatsioon on alles oma tegevust alustanud või tegutseb kohalikul või rahvusvahelisel tasandil pikemaajaliselt, annavad BDO poolt osutatavad teenused Teile mitmeid eeliseid. Meie eesmärgiks on pakkuda koostööd selliselt, et saate oma seadusjärgsed kohustused täita ilma liigse lisakoormuseta.

Auditeerime tippmetoodika abil finantsaruandeid ja teeme ülevaatusi, millel on laialdased ja tulemuslikud väljundid, olenemata Teie organisatsiooni suurusest, tegevusvaldkonnast, asukohast või sektorist.

Meie spetsialistid omavad mitmekülgseid teadmisi ja kogemusi. Nad aitavad Teil lahendada finantsaruandluse, raamatupidamise või maksundusega seotud küsimusi, aga nad näevad ka Teie äri arendamise võimalusi ja sellega kaasnevaid riske. 

Globaalset ühtne auditiprotsess

BDO kasutab üle maailma ühesugust ja universaalset kõrgekvaliteedilist auditi tööriista (Audit Process Tool, APT), mis võtab arvesse kohalike riiklike seadustest tulenevaid nõudeid ja eripärasid. Tänu ühtlustatud metoodikale räägime me BDOs asukohast olenemata alati sama keelt.

Meie auditi ja ülevaatuse teenused on eelkõige suunatud era- ja avaliku sektori üksuste poolt koostatud alljärgneva finantsinformatsiooni kontrollimiseks:

  • Eesti finantsaruandluse standardi või rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS)  järgi koostatud finantsaruanded;
  • kontserni emaettevõttele ja tema audiitoritele koostatavad finantsaruanded (eriotstarbeline finantsteave), mis on koostatud kontserni raamatupidamispõhimõtete järgi;
  • üksikud finantsaruanded ja finantsaruannete üksikud elemendid, kontod või kirjed.

Lisaks pakume auditeid ja ülevaatusi, mille läbiviimise kohustus ei tulene seadustest ning mis põhinevad muudel eelnevalt kokkulepitud kriteeriumitel ja nõuetel.

Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$