Mitteresidentide maksuesindus

Mitteresidentide maksuesindus

Euroopas peavad piiriülese tegevusega seotud ettevõtted kindlustama, et nende tegevus järgib igas riigis kohalikku käibemaksuseadust. Nende formaalsustega (nt deklaratsioonide täitmise ja esitamisega) kursis olemine võib kohalike käibemaksuerinevuste ning keelebarjääri tõttu olla raskendatud ja ajakulukas.

Mitteresidendi maksuesindaja on kohalikult maksuhaldurilt vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis tekkivate maksuseadustest või maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Esindajale laienevad kõik mitteresidendist registreeritud maksukohuslase õigused ja kohustused. Esindaja peab kindlustama selle, et esindatava rahalised ja muud kohustused, mis tulenevad seadusest, täidetakse õigeaegselt ja täies mahus.

BDO toetab välisettevõtete Eestis tegutsemist, pakkudes neile maksuesinduse teenust.