Rahapesu tõkestamine/ riskide juhtimine

Rahapesu tõkestamine/ riskide juhtimine

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (edaspidi RahaPTS). Vastavalt RahaPTS-i §-le 2 on sellisteks kohustatud isikuteks krediidiasutused, finantseerimisasutused, hasartmängu korraldajad, kinnisvaravahendajad, kauplejad, väärismetalli kokkuostjad ja hulgimüüjad, audiitorid, raamatupidamisteenuse ja nõustamisteenuste pakkujad, pandimajad, advokaadid, notarid jt, kes peavad teostama riskihindamist, kohaldama vastavaid hoolsusmeetmeid ning määrama kontaktisiku RahaPTS tähenduses.

Siinkohal tuleb mainida, et paljud ettevõtted, kes ei ole kohustatud isikud RahaPTS tähenduses, siiski määravad kontaktisiku, koostavad riskihinnangu, rakendavad hoolsusmeetmeid, et maandada riske ning juhtida neid ärisuhete loomisel ja tunda oma kliente (KYC).

BDO abistab hea meelega nii olemasolevaid kui ka uusi kliente rahapesu tõkestamisega seotud riskihindamise ja -juhtimise küsimustes.

BDO saab olla abiks nii juba eksisteeriva rahapesu tõkestamise riskijuhtimise kontrolli (audit või due diligence) teostamisel kui ka vajadusel nõustada, kuidas riskijuhtimise protsessi täiendada või parendada nii, et kõik protsessi osad ning vajalik dokumentatsioon (juhendid, mudelid, sise-eeskirjad jt) oleksid relevantsete õigusaktidega kooskõlas. Lisaks pakub BDO ka nö rahapesu tõkestamise eest vastutava spetsialisti teenust (AML spetsialist/kontaktisik), mis tähendab, et BDO selle valdkonna spetsialistid aitavad teil läbi viia teie kliendi aktsepteerimise protseduuri (KYC protseduur) ning koostada riskihindamise raporti (riskianalüüsi) iga uue ärisuhte loomisel, kasutades selleks vajalikke andmebaase ning rakendades oma pikaajalist kogemust selles valdkonnas.

Seega saab BDO abistada teid järgmiste teenustega:

  1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskijuhtimise kontroll (audit või due diligence): riskijuhtimise protsessi hindamine;
  2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskijuhtimise protsessi väljatöötamine/muutmine/täiendamine (riskihinnangu analüüs): riskijuhtimise mudeli koostamine, riskiisu määratlemine, protseduurireeglite ning hoolsusmeetmete väljatöötamine ja sisekontrollieeskirjade koostamine;
  3. Rahapesu tõkestamise eest vastutav (AML/KYC) spetsialist: kliendi aktsepteerimise protseduuri teostamine (KYC protseduur) ehk protseduurireeglite ja hoolsusmeetmete rakendamine ning teie kliendi riskianalüüsi koostamine.

Kuna iga ettevõte on oma struktuurilt ja ärimudelilt erinev, võib ka ettevõtte riskijuhtimise vajadus olla erinev. Võttes aluseks teie ettevõtte spetsiifilised vajadused, saame aidata teil leida parima lahenduse teie äri riskide maandamiseks.

 

Muude BDO Eesti poolt pakutavate teenustega saate tutvuda siin.